Projekte

دوره های کسب مهارت های زبان تخصصی (IQ) برای مشاغل آموزشی – پرورشی (KomPäd)

Unterrichtssituation IQ Sprach­qualifizierung im Berufsfeld Pädagogik im Dialog-Institut Kassel

کسب مهارتهای ارتباطی در زمینه شغل های آموزشی – پرورشی (KomPäd)

از سال 2019 دوره های IQ جهت تقویت مهارت زبانی، برای کسانی که در امور آموزشی و پرورشی می خواهند فعالیت کنند، ارائه می شود. این دوره برای متخصصان خارجی در امور آموزشی – اجتماعی جهت کسب مهارت زبان تخصصی در امور تربیتی در نظر گرفته شده تا مهارت ارتباطی حرفه ای، ایفای نقش و تقویت عملکرد خویش در آلمان را به صورت حرفه ای بیاموزند. این دوره آنها را برای استفاده از زبان و تقویت عملکردشان در این مشاغل آماده می سازد.

پروژه IQ توسط اداره فدرال کار و امور اجتماعی (BMAS) و صندوق اجتماعی اروپا (ESF) پشتیبانی می شود.
مدت زمان پروژه: 2019.08.01 – 2021.12.31 مکان پروژه: شمال هسن

دوره IQ در زمنیه شغلی آموزشی – پرورشی چند بار در سال ارائه می شود. ورود به دوره در حال برگزاری نیز امکان پذیر است.

دوره صلاحیت حرفه ای IQ توسط برنامه ̎ ادغام از طریق صلاحیت / IQ ̎ تـآمین مالی می شود و برای شرکت کنندگان رایگان است.

آموزش از همدیگر و با یکدیگر:
دوره IQ برای بسیاری از مشاغل در این حوزه مناسب است ( از جمله: مدرسین، معلمان، مربیان پرورشی، متخصصان آموزشی – اجتماعی ) که باعث ایجاد ارتباطات گسترده ای در زمینه عملی می گردد.

برای متخصصان ماهر در زمینه مشاغل آموزشی – پرورشی که
  • دارای سطح زبان B1 می باشند
  • مهارت زبان تخصصی در سطح B2/C1 را کسب کنند.
برای شرکت در دوره های IQ جهت کسب مهارت های زبانی در زمینه مشاغل آموزشی – پرورشی (KomPäd) دارا بودن شرایط زیر الزامی ست:
  • اطلاعات زبان عمومی حداقل در سطح B1
  • • دارا بودن مدرک رسمی در زمینه آموزشی – پرورشی، علوم اجتماعی یا علوم تربیتی از کشور مبدأ.
  • دوره زبان تخصصی گروهی برای معلمان، مربیان پرورشی و امور تربیتی و امور اجتماعی-آموزشی
  • در صورت نیاز، آموزش گروهی فراگیران در سطوح مختلف و یا آموزش فردی در زمینه زبان تخصصی
  • شرکت در کلاس های مدارس، مهد کودک، مراکز جوانان و کودکستان جهت مشاهده و یادگیری

امتجان پایان دوره یه صورت سناریو و زبان تخصصی

آموزش ترکیبی (مجازی-حضوری)

کلاس ها در فرمت یادگیری ترکیبی ارائه می شود – ترکیبی از کلاس های حضوری و آنلاین.

IQ در زمینه تعلیم و تربیت یک پیشنهاد در قالب IQ Netzwerk در ایالت هسن است. برنامه تامین مالی ̎ ادغام از طریق صلاحیت̎ با هدف جذب بهتر در بازار کار، برای بزرگسالان با سابقه مهاجرت در نظر گرفته شده است. این برنامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی فدرال (BMAS) و صندوق مالی اروپا (ESF) پشتیبانی می شود. شرکای اجرای این طرح وزاارت آموزش و تحقیقات (BMBF) و اداره کار (BA) می باشند.

Download

Das Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung (IQ)" wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
In Kooperation mit: